SGP - Training & Consulting

Regulamin

Regulamin Dni HR

Oficjalny serwis internetowy Wydarzenia znajduje się pod adresem: www.dnihr.pl Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem eventu Dni HR jest SGP – Training & Consulting przy SGP- SORTING GROUP POLAND Sp. z o.o, ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w evencie i obowiązują wszystkich uczestników.
 3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator – SGP – Training & Consulting przy SGP –Sorting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Legionów 92, 42-202, Częstochowa, NIP: 9492069403, REGON: 240833412; Centrala: tel. 34 3613118, kontakt e-mail: [email protected] ;

Dni HR– Wydarzenie/Event/Konferencja/realizowane przez Organizatora.

Uczestnik – pracownik firmy, zgłoszony poprzez formularz rejestracyjny do udziału
w Wydarzeniu.

Osoba rejestrująca – pracownik firmy upoważniony do dokonania rejestracji na event poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.dnihr.pl

Formularz rejestracyjny – interaktywny formularz zgłoszeniowy/zgłoszenie dostępny na stronie internetowej www.dnihr.pl umożliwiający zgłoszenie Uczestnika Wydarzenia.

Potwierdzenie udziału – wiadomość wysłana przez Organizatora Wydarzenia do Uczestnika, w odpowiedzi na zgłoszenie przesłane poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.dnihr.pl.

Lista uczestników – zweryfikowana przez Organizatora ostateczna lista osób uprawnionych do udziału w Wydarzeniu, które otrzymały mailowe potwierdzenia.

Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Oznacza również zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych.
 2. Po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Organizator prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wskazany adres mailowy.
 3. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest mailowe potwierdzenie udziału przez Organizatora.
 4. Liczba miejsc do udziału w Wydarzeniu jest ograniczona, w związku z czym Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w nim, ograniczenia liczby Uczestników z danej firmy do 2 osób.
 5. W przypadku braku miejsc lub przekroczenia liczby zgłoszonych Uczestników z jednej firmy Organizator umieści pozostałych zgłoszonych na liście osób rezerwowych.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w Wydarzeniu osobom zgłoszonym, jeśli nie stanowią grupy docelowej.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy udziału w Wydarzeniu osobom zgłoszonym z firm prowadzących działalność konkurencyjną względem SGP GROUP.
 8. Osoba rejestrująca zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza rejestracyjnego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza rejestracyjnego błędnych danych zgłaszanego Uczestnika.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania wcześniej potwierdzonego udziału w Wydarzeniu, zobowiązując się poinformować o tym Uczestnika drogą mailową.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw firm Uczestników biorących udział w Dniach HR.

Płatności: Wydarzenie DNI HR organizowane są nieodpłatnie.

Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Odwołanie zgłoszenia wymaga poinformowania Organizatora drogą mailową na adres [email protected]. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu przez osoby uprzednio zgłoszone możliwe jest wyznaczenie zastępstwa. O fakcie tym należy niezwłocznie mailowo powiadomić Organizatora.